Criteria voor financiering lokale projecten

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om precies te weten hoe je een project indient, wat daarvoor nodig is en hoe de procedure verder verloopt. Lees dit daarom goed door zodat je goed voorbereid bent en weet wat er van je verwacht wordt.

Hoe het werkt

Iedereen bij wie een SamenLoop voor Hoop in de regio wordt georganiseerd mag lokale projecten indienen die bijdragen aan:

 • De ondersteuning van (ex)patiënten en hun naasten
 • Het voorkomen van kanker

Denk bijvoorbeeld aan een canvasdoek boven een speeltuin als zonwering, een hospice die kankerpatiënten steunt of een informatieavond voor mantelzorgers. Ben je benieuwd naar meer voorbeelden, bekijk dan hier het overzicht van de 26 lokale projecten die vorig jaar zijn gesteund. 

Wat we wel financieren

We financieren alleen projecten zoals hierboven benoemd en die dus bijdragen aan ondersteuning van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en/of het voorkomen van kanker. Let hier goed op en neem daarom onderstaande zorgvuldig door.

Wat we niet financieren 

 • Kosten voor (medische) behandelingen of alternatieve behandelingen
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Projecten die al gestart of afgerond zijn
 • Projecten van organisaties met een grote vermogenspositie.
 • Grotere, professionele instellingen (met wel/niet een ANBI status) op het terrein van welzijn en zorg kunnen alleen een aanvraag indienen als ze duidelijk kunnen maken dat hun project buiten de reguliere financiering valt
 • Projecten die in strijd zijn met de standpunten en waarden van KWF

Inhoudelijke criteria voor aanvragen

 • het project voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • Het project draagt bij aan de ondersteuning van (ex-) kankerpatiënten en/of hun naasten;
  • De doelgroep van het project bestaat voor het overgrote deel uit (ex-) kankerpatiënten en/of hun naasten;
  • Het project heeft preventie van kanker tot doel. 
 • De projectkosten zijn maximaal € 25.000 (incl. btw).
 • Er mogen verschillende projecten ingediend worden bij dezelfde SamenLoop en bij meerdere SamenLopen, maar hetzelfde project mag niet meer dan 1 keer worden ingediend.
 • Het project staat op zichzelf en kan volledig worden gerealiseerd met het aangevraagde bedrag.
 • Het project vindt plaats in de regio waar de SamenLoop plaatsvindt of komt ten goede van de lokale of regionale bevolking.
 • Het project wordt uitgevoerd door daarvoor bevoegde personen of bedrijven. Zoals een verbouwing door een aannemer of sportlessen door een gekwalificeerde trainer.
 • Het project start binnen 3 maanden na de toekenning en duurt maximaal een jaar.
 • Het project komt ten goede aan meerdere personen.
 • Een SamenLoop commissie kan geen project zelf indienen.

Procedure aanvraag 

 • Tussen 1 februari en 28 februari 2020 kun jij als initiatiefnemer een aanvraag indienen op deze website: www.samenloopvoorhoop.nl/lokaleprojecten 
 • Het aanvraagformulier dient zorgvuldig en volledig ingevuld te worden. Deze is vanaf 1 februari beschikbaar. Ter voorbereiding kun je vast denken aan de volgende vragen:
  • Het doel van je project
  • Het verhaal achter je project: wat is de aanleiding van je aanvraag en waarom is jouw project relevant voor de doelgroep?
  • Hoe komt jouw project ten goede aan de lokale SamenLoop regio?
  • Wat ga je bereiken met je project (is jouw project anders dan wat al bestaat en heb je samenwerking gezocht met andere lokale initiatieven?).
  • Hoe ga je je project uitvoeren (denk aan; hoe ga je de doelgroep bereiken, welke stappen ga je uitvoeren om je doel te bereiken, hoe ziet het tijdpad eruit?)
  • Welk budget vraag je aan, en onderbouw je budget (en indien je een organisatie bent, waarom kan dit budget niet uit de reguliere begroting gefinancierd worden?) 
  • Wat ga je doen als je project na een jaar succesvol is: ga je er dan opvolging aan geven?
  • Heb je beeldmateriaal van je project?
 • Als een aanvraag niet volledig en compleet wordt ingediend, krijg je eenmalig bericht om dingen aan te scherpen. Deze aanscherping moet binnen 7 dagen gerealiseerd en ingeleverd zijn. 
 • Er worden maximaal 150 volledig ingediende projecten beoordeeld.
 • Vanaf 150 ingediende projecten sluit de aanvraag.
 • Per SamenLoop worden 4 projecten ter beoordeling voorgelegd. Let op: KWF behoudt zich het recht voor dat indien één partij meerdere projecten indient, KWF slechts één project doorstuurt, om ook andere initiatiefnemers de ruimte te geven hun project aan te dragen.
 • Een centrale beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. Dit gebeurt volgens vooraf gestelde criteria (kwaliteit, relevantie en haalbaarheid van de aanvraag). Het advies van de lokale SamenLoop-commissie is onderdeel van deze beoordeling. De uiteindelijke uitslag van de centrale beoordelingscommissie is definitief.
 • Tussen 23 maart en uiterlijk 1 mei 2020 krijgen de initiatiefnemers bericht over wel/niet goedkeuring van het ingediende project.
 • Als er meer dan twee projecten bij een SamenLoop zijn toegekend, komen de goedgekeurde aanvragen in aanmerking voor de publieksprijs. Hiervoor moet de initiatiefnemer zelf campagne voeren, vóór en tijdens de SamenLoop. (zie: publieksprijs)
 • Alle toegekende initiatiefnemers leveren aan KWF een eindrapportage op van het project, waarbij we uiteraard ook tussentijds contact houden met de initiatiefnemers. 

Centrale beoordelingscommissie

Er is een centrale beoordelingscommissie samengesteld die toetst op kwaliteit, relevantie en haalbaarheid van het project. 

Deze commissie bestaat uit:

 • SamenLoop Expert Vrijwilliger(s)
 • Beleidsmedewerkers KWF & NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) vanuit de thema’s ‘kwaliteit van leven’ en ‘preventie’
 • Ervaringsdeskundige(n)

Waarom we een onafhankelijke centrale beoordelingscommissie instellen:

 • Inhoudelijke kennis van preventie van kanker en patiëntondersteuning
 • Kwaliteitsgarantie door de KWF objectieve beoordelingssystematiek
 • Voorkomt belangenverstrengeling
 • Verantwoordelijkheid van afwijzing/toekenning ligt bij KWF

Publieksprijs

KWF wil de initiatiefnemers van de toegekende projecten extra stimuleren met de Publieksprijs. Indien er meer dan twee toegekende projecten per SamenLoop zijn, komt men in aanmerking voor een publieksprijs ter waarde van €500. Hiervoor moet jij als initiatiefnemer zelf campagne voeren voor en tijdens de SamenLoop. Zo laten we de samenleving zien wat kanker met je doet en hoe je (ex-)kankerpatiënten en hun naasten kunt helpen. De publieksprijs mag vrij besteed worden binnen de criteria van deze vorm van financiering. KWF stelt een media toolkit ter beschikking om de initiatiefnemers van de toegekende projecten ondersteunen, zodat er bekendheid gegeven kan worden aan hun projecten.

Deadline

Indienen van een lokaal project voor 2020 is vanaf 28 februari 2020 niet meer mogelijk. 

Helpdesk

Heb je vragen of hulp nodig? Stuur een mail naar projectensamenloopvoorhoop@kwf.nl . Telefoonnummer: 0900 - 202 00 41 tussen 14:00 uur en 17:00 uur (maandag t/m vrijdag). We helpen je graag.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)