Verzekeringen

KWF heeft een aantal verzekeringen afgesloten voor jullie Samenloop. We zetten ze hieronder op een rij.

Een optimale dekking begint met het vastleggen van de samenwerkingen in een overeenkomst. Dit is essentieel om op terug te kunnen vallen in geval van een claim. Vaak wordt deze taak belegd bij de commissie Logistiek of soms ook bij de Penningmeester.

Alleen online geregistreerde commissieleden en online geregistreerde vrijwilligers tijdens het evenement die in opdracht van KWF werkzaamheden verrichten, kunnen een beroep doen op de verzekeringen. Meld hen dus consequent aan via de online registratietool.

Let op: Deelnemers en bezoekers vallen hier buiten en zijn niet gedekt door de verzekeringen.  

Aansprakelijkheidsverzekering 

Deze verzekering dekt de algemene wettelijke aansprakelijkheid van KWF voor schade die is toegebracht aan derden indien er sprake is van verwijtbaar handelen. Onder schade wordt verstaan materiële schade en letselschade.  

Collectieve ongevallenverzekering  

Deze polis biedt dekking in geval van overlijden of blijvende invaliditeit, ten gevolge van een ongeval, overkomen tijdens het in opdracht van KWF verrichten van werkzaamheden.

De ongevallenverzekering vervangt niet de (verplichte) ziektekostenverzekering maar biedt dekking als sprake is van (blijvend) letsel of overlijden. 

Doorlopende evenementenverzekering 

Deze verzekering heeft betrekking op de aansprakelijkheid en op de goederen. De aansprakelijkheidsverzekering betreft schade die door verwijtbaar handelen van vrijwilligers van de Samenloop is veroorzaakt aan derden.

Inzittenden

Voor vrijwilligers die een auto besturen tijdens en omwille van de organisatie van het evenement, en tevens hun inzittenden, is een schadeverzekering inzittenden van kracht.

 

Niet door KWF verzekerd 

 • De deelnemers die meedoen aan de Samenloop vallen niet onder de collectieve WA- en ongevallenverzekering die KWF heeft afgesloten. Zij kunnen aanspraak maken op hun eigen verzekeringen. Bij twijfel over de gezondheid adviseert KWF deelnemers om een huisarts te raadplegen.   
 • Bezoekers zijn niet verzekerd. Het is een openbaar terrein, zonder toegangsprijsheffing. Het is raadzaam om bezoekers te informeren dat ze op eigen risico het terrein betreden. 
 • Motorvoertuigen zijn niet door KWF te verzekeren, deze vallen onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. De (verplichte) verzekering van de eigenaar is van toepassing. Het risico blijft altijd bij de eigenaar van het motorvoertuig.  
 • Materialen op de Samenloop waar geen bruikleenovereenkomst voor is afgesloten zijn niet verzekerd. KWF kan namelijk geen diensten of spullen van derden verzekeren. Mocht een schade zijn ontstaan door een vermoedelijke nalatigheid van KWF, kan de benadeelde KWF schriftelijk aansprakelijk stellen en zal de verzekeringsmaatschappij uitspraak doen over de aansprakelijkheid.  
 • Deelnemers (lopers) zijn zelf aansprakelijk voor hun eigen handelen en de door hen meegebrachte materialen. KWF kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien KWF verwijtbaar gedrag kan worden verweten.  
 • Kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat wordt afgelast of uitgesteld, worden niet vergoed door de verzekering.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de verzekering 

 • Voor alle samenwerkingen die het evenement aangaat moet vooraf een overeenkomst zijn afgesloten om aanspraak te kunnen maken op de verzekering. We linken hieronder naar de templates die je kunt je downloaden in Word, de gele velden invullen, uitprinten en ondertekenen in tweevoud zodat alle afspraken correct vastgelegd zijn.
 • Voor alle beschikbaar gestelde- of gehuurde materialen die aanwezig zijn op de Samenloop moet een bruikleenovereenkomst materialen worden afgesloten.
 • Voor het beschikbaar gestelde- of gehuurde terrein moet een bruikleenovereenkomst terrein afgesloten zijn.
 • Met alle artiesten moet een overeenkomst artiesten afgesloten zijn.

 • De commissie levert KWF enkele dagen voor de Samenloop een overzicht aan waarin is opgenomen: 
 • Een materialenlijst met alle materialen die aanwezig zullen zijn op de Samenloop. Materialen die niet op deze lijst staan vermeld, vallen buiten een eventuele aanspraak op de verzekering. 
 • Een overzicht van alle gesloten overeenkomsten met leveranciers.  
 • Alle vrijwilligers moeten geregistreerd zijn via de online registratietool. Melden vrijwilligers zich op de dag zelf nog aan? Meld hen dan direct nog aan zodat ook zij onder de verzekering vallen.

 

Hoe te handelen bij schade

 • Wanneer zich een incident voordoet op de Samenloop en de benadeelde is van mening dat KWF aansprakelijk is, is het essentieel om de volgende procedure te volgen: 
 1. De benadeelde (en dus niet de commissie of iemand anders) dient KWF schriftelijk aansprakelijk te stellen door het volledig invullen van het schadeformulier en dit binnen 5 werkdagen na het incident mailen aan vrijwilligers@kwf.nl. Het is aan te bevelen het formulier ter plaatse in te vullen, dan zijn er wellicht getuigen aanwezig en is de situatie nog goed na te vertellen en te beschrijven. Bij voorkeur worden er ook foto’s van de schade meegestuurd. 
 2. Er kunnen ter plekke nooit toezeggingen worden gedaan over een uitkering door de verzekering. De schadeclaim zal door KWF worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij, die een beslissing neemt over het wel of niet toekennen.  
 3. Bij schadeclaims is het noodzakelijk de oorspronkelijke aankoopfactuur toe te voegen, om te zijner tijd de dagwaarde te kunnen vaststellen.  
 4. KWF heeft een eigen risico van 250,- of 500,- per claim. Indien het geclaimde bedrag lager is dan dit bedrag, zal KWF overwegen om de claim wel of niet bij de verzekeringsmaatschappij in te dienen of dat ze zelf tot vergoeding overgaat. De Samenloop commissie is niet bevoegd beslissingen op dit vlak te nemen. De kosten van een claim kunnen namelijk in een later stadium toch nog oplopen, waardoor melding bij de verzekeringsmaatschappij toch een betere keuze kan zijn. Meld het dus altijd bij KWF.
 5. De benadeelde persoon ontvangt van KWF een ontvangstbevestiging met daarbij vermelding of de claim al dan niet in behandeling wordt genomen en dus bij de verzekeringsmaatschappij zal worden ingediend. Dit betekent nog niet dat de claim wordt toegekend. Incompleet ingevulde formulieren, inclusief gevraagde bijlagen als aankoopbonnen of foto’s als bewijsmateriaal, dan wel onvolkomenheid in ondertekening door de benadeelde, kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 6. In de ontvangstbevestiging is ook opgenomen met wie de benadeelde gedurende de procedure contact kan onderhouden bij KWF, zodat er te allen tijde informatie kan worden verschaft over de voortgang van de procedure. 
 7. Binnen 6 weken na de ontvangst van een claim wordt minimaal een terugkoppeling aan de indiener gegeven.  

 

Tip aan commissie: Print een aantal schadeformulieren uit zodat ze paraat zijn tijdens de Samenloop. Zeg echter nooit toe dat de verzekering zal uitkeren. Dit is een zaak tussen de benadeelde en de verzekeringsmaatschappij.    


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)