Hoogtepunten uit de geschiedenis van KWF Kankerbestrijding

Vanaf 1949 heeft KWF, samen met iedereen die kanker bestrijdt, veel bereikt in het voorkomen, ontdekken en de behandeling van kanker. Met steun van de Nederlandse bevolking is er veel geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar kanker, voorlichting en patiëntenondersteuning. Hieronder staat de geschiedenis van KWF beschreven aan de hand van een selectie aan hoogtepunten. Maar we zijn er nog niet. Samen werken we verder aan een wereld waarin niemand meer aan kanker hoeft te overlijden. Samen komen we steeds dichterbij.

De resultaten van onze inspanningen zijn vaak niet aan één datum of jaartal te koppelen. Wetenschappelijk onderzoek kent een lange adem, waarbij achteraf trends en mijlpalen zijn te herkennen. Een aantal hiervan zijn apart beschreven: Wetenschap werkt: wat we hebben bereikt.

2017 5-jaarsoverleving naar 64%

Mede dankzij KWF Kankerbestrijding zijn de overlevingskansen van de meestekankersoorten gestegen. Toch is er nog een wereld te winnen. KWF blijft zichdaarom inzetten voor betere vooruitzichten voor kankerpatiënten. In 1949 was de overlevingskans gemiddeld nog maar 25%, nu is dat 64%.

 Wat we bereiken met onderzoek

2016 Installatie KWF-brede Adviesraad

In 2016 heeft KWF het Programma Onderzoek & Implementatie gelanceerd. Met deze nieuwe manier van financieren, beoordelen en werken wil KWF onderzoeksresultaten sneller en vaker bij de patiënt en publiek brengen. Deze veranderingen vereisen een aanpassing van de huidige adviesstructuur. Daarom kent KWF sinds 17 mei 2016 één organisatiebrede KWF Adviesraad. Hiermee kan KWF voorzien in de behoefte aan een proactieve en strategische advisering vanuit meerdere perspectieven. De oprichting van de KWF Adviesraad heeft consequenties voor de huidige raden en commissies. De Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning (RVP) en de Signaleringscommissie Kanker (SCK) zijn inmiddels opgeheven. De Wetenschappelijke Raad zal grotendeels opgaan in de beoordelingscommissies binnen de nieuwe KWF Adviesraad. 

Over de KWF Adviesraad

2016 65 jaar Wetenschappelijke Raad

Op 17 mei werd de verjaardag van de Wetenschappelijke Raad (WR) gevierd! 65 jaar heeft zij de organisatie van KWF bijgestaan bij het effectief besteden van het gedoneerde geld aan kankeronderzoek. In de video vertellen verschillende (oud)WR-leden over hun bijdrage aan de WR. 

2015 Advies dure kankergeneesmiddelen

In 2014 verscheen het rapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’ van de Signaleringscommissie Kanker. Het rapport vroeg aandacht voor problemen rondom de financiering van het toenemende aantal geneesmiddelen tegen kanker in combinatie met een stijging van het aantal nieuwe kankerpatiënten. Hierop verzocht minister Schippers van VWS het KWF om met de verschillende partijen in het zorgveld actief te zoeken naar oplossingsrichtingen. Het rapport ‘Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’ van de werkgroep onder voorzitterschap van Prof. Koos van der Hoeven bevatte een aantal concrete aanbevelingen om gelijke beschikbaarheid van dure geneesmiddelen tegen kanker te waarborgen. Het rapport werd op 2 juli 2015 aangeboden aan de Minister.

Meer over het rapport 'Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt'

2014 Vijfjaarsoverleving 61%

Een voorbeeld van wat er in 65 jaar kankerbestrijding bereikt is, is de vijfjaarsoverleving; het gemiddelde aantal kankerpatiënten dat 5 jaar na diagnose nog in leven is. In 1949, het oprichtingsjaar van KWF, was deze gemiddeld 25%. Dit percentage is sindsdien gestegen naar gemiddeld 61%.

Meer cijfers over het voorkomen en overleven van kanker

2014 65ste KWF-collecte

In het Jubileumjaar 2014 gaat de 65ste collecte van start. Zoals elk jaar sinds de oprichting, gaan collectanten in de eerste week van september langs de deuren. Bijzonder is dat een aantal van onze vrijwilligers al voor de 65e keer ‘hun wijk lopen’, net zoals Meneer en Mevrouw Bos. 

Meer over de KWF-collecte 

2014 Start bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

De Nederlandse overheid start het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Hieraan vooraf ging een lange periode van wetenschappelijk onderzoek, mede gefinancierd door KWF. De Signaleringscommissie Kanker van KWF pleitte al in 2004 voor de invoering van dit bevolkingsonderzoek.

Meer over bevolkingsonderzoeken en vaccinatie 

2014 Grootste KWF-subsidie voor onderzoek Dream Team

Met een deel van de opbrengst van de 'Sta Op Tegen Kanker' actie worden omvangrijke subsidies toegekend aan internationale samenwerkende onderzoeksteams, zogeheten 'Dream Teams', om te komen tot een snellere doorvertaling van nieuwe kennis naar de behandeling van de patiënt met kanker (translationeel onderzoek). In 2014 kent KWF de grootste subsidie ooit (€ 6.000.000) toe aan een onderzoeksproject naar een nieuwe methode om te komen tot gepersonaliseerde behandeling van kanker. Het project staat onder leiding van prof.dr. Hans Clevers en prof.dr. Hans Bos.

Meer over de internationale onderzoeksteams/ 'Dream Teams' 

2013  Alliantie Nederland Rookvrij

De strijd tegen het roken gaat onverminderd door. KWF voert deze uit binnen haar speerpunt ‘Nederland Rookvrij’ in nauwe samenwerking met een groot aantal partners. In 2013 nemen KWF, de Nederlandse Hartstichting en Longfonds het initiatief om de krachten te bundelen in de Alliantie Nederland Rookvrij. Na ruim 45 jaar strijd om het roken terug te dringen is resultaat zichtbaar. In 2014 zijn er 37% minder rokers dan in 1964. 

Meer over Nederland Rookvrij op KWF.nl  

2013  Lancering kanker.nl

         

Het online platform kanker.nl is een unieke combinatie van betrouwbare medische informatie én een sociaal netwerk. Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze drie grote organisaties op het gebied van kanker hebben hun krachten gebundeld om betrouwbare informatie en (ervarings)kennis samen te brengen.

Naar kanker.nl 

2009 Sta op tegen kanker

In de VS start op 28 mei 2008 de campagne tegen kanker: Stand up to Cancer. KWF brengt dit concept naar Nederland en noemt het: Sta Op Tegen Kanker. Deze jaarlijks fondsenwervende campagne, met de live tv-uitzending als drager, blijkt een groot succes. Met de opbrengsten wordt het onderzoeksprogramma 'Sta Op Tegen Kanker' gestart, een samenwerking met de American Association for Cancer Research. Het programma voorziet in omvangrijke subsidies voor translationeel onderzoek, uit te voeren door internationale 'dream teams'. 

2007 Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs

          

De eerste Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO-prijs) wordt uitgereikt aan prof.dr. Jelle Barentsz en prof.dr. Daniel Peeper. Deze KWF-prijs van € 2 miljoen is een onderscheiding die KWF uitlooft aan een onderzoeker met een uitmuntend onderzoeksvoorstel. Het is de grootste onderzoeksprijs voor kankeronderzoek in Nederland.

Meer over de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs 

2006 Alpe d’HuZes

Met 66 deelnemers startte in 2006 de eerste Alpe d’HuZes. De deelnemers aan de beklimming van de Alpe d´Huez laten zich sponsoren en de totaalopbrengst gaat naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Het evenement groeide uit tot een nationale gebeurtenis, met fietsers, hardlopers en rolstoelers.

Meer over de actie Alpe d'HuZes 

2006 SamenLoop voor Hoop

In de Verenigde Staten start de American Cancer Society in 1985 ‘Relay for Life’. Een 24-uurs wandelevenement die aandacht vraagt voor kanker, herdenkt en fondsen werft. In 2006 presenteert KWF de eerste ‘SamenLoop voor Hoop’ in Nederland in het Drentse Borger.

Meer over de actie SamenLoop voor Hoop 

2000 Nationale micro-array faciliteit

De uitvinding van de micro-array bracht het onderzoek naar de genetische basis van kanker in een stroomversnelling. Om Nederlandse kankeronderzoekers toegang te geven tot deze nieuwe, kostbare techniek kende KWF een subsidie van 2,1 miljoen gulden toe voor de inrichting van een centrale faciliteit voor het Nederlandse kankeronderzoek.

1999  Manifestatie ‘Kanker in de RAI’

In het jubileumjaar 1999 is er een grote succesvolle manifestatie ‘Kanker in de RAI’ voor patiënten en hun naasten. Ook wordt dat jaar gestart met het ontwikkelen van cursussen, zoals ‘Werken en kanker’. Hierdoor worden patiënten ook beter in staat gesteld om voor hun eigen belangen op te komen. 

1999 Oprichting Koningin Wilhelminabos

            

Het Koningin Wilhelminabos in Dronten is een gedenkplek voor mensen die aan kanker zijn overleden. Op deze plek staan glaspanelen met namen van dierbaren. Rondom de Gedenkplek vormt zich een bos. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer hebben het bos in 1999 aangeboden aan het toen 50-jarige KWF.

1999  Eerste signaleringsrapport

KWF stelt in 1997 de Signaleringscommissie Kanker(SCK) in. Deze commissie adviseert over de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van kankerbestrijding. Het eerste rapport van de Signaleringscommissie Kanker verschijnt in 1999: ‘Kanker 1999’ en het deelrapport ‘Zorg’.

Meer over de Signaleringscommissie Kanker 

1998  Ride for the Roses

 

In 1997 wordt in de Verenigde Staten voor het eerst de ´Ride for the Roses´ gereden ten bate van de Lance Armstrong Foundation. Het jaar erna werd in het Amsterdam het startschot gegeven voor de eerste Ride for the Roses in Nederland. Sinds 2007 is de besteding van de middelen gekoppeld aan de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (KWO-prijs).

Meer over de Ride for the Roses 

1998 KWF zet in op klinisch kankeronderzoek

Om te bevorderen dat nieuwe kennis over kanker sneller door vertaald wordt naar toepassing in de kliniek, werd extra budget ingezet voor translationeel en klinisch kankeronderzoek. Er werden niet-subsidievormen ingevoerd, zoals de persoonsgebonden financiering voor klinisch onderzoekers en programmafinanciering voor klinisch onderzoek.

1997 Samenwerkingsprogramma met Indonesië en de Antillen

           

Bij de oprichting van KWF had Koningin Wilhelmina bepaald dat het beschikbare geld besteed diende te worden aan voorlichting over en bestrijding van kanker in Nederland en de Overzeese gebiedsdelen. In de geest hiervan werd de samenwerking met de kankerbestrijdingsorganisaties in Indonesië en de Antillen geïntensiveerd. Een belangrijk onderdeel van het programma was de bij- en nascholing op oncologisch gebied. 

1995 Gezondheidsbevordering op de werkplek

Om meer aandacht te krijgen voor gezondheid via de werkplek richt KWF samen met de Nederlandse Hartstichting en het Astma Fonds het Centrum Gezondheidsbevordering op de werkplek op. Het centrum ontwikkelt onder andere criteria voor beoordeling van gezondheidsbeleid en ontwikkelt folders voor werknemers. 

1989 Preventiecampagne 'Zon wijzer' 

Toen duidelijk werd dat er een relatie is tussen een te hoge blootstelling aan zonlicht en het ontstaan van huidkanker is KWF actief aandacht gaan besteden aan het voorkomen van huidkanker. Dit leidde in 1989 tot de eerste ‘Zon Wijzer’ campagne die aanzette tot het op tijd bedekken en insmeren van de huid. 

Meer over verstandig zonnen 

1984 Landelijk Platform voor Verenigingen van Kankerpatiënten

In totaal ondersteunt KWF 25 patiëntenverenigingen. Lotgenoten helpen elkaar met emotionele ondersteuning, adviseren elkaar en proberen samen sterk te staan. In 1984 riep KWF het Landelijk Platform voor verenigingen van Kankerpatiënten in het leven. Dit platform werd in 1991 omgevormd tot de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK).

Naar de site van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 

1983 Wetenschappelijke Raad voor de Sociale Oncologie

In 1983 werd het Studiecentrum Sociale Oncologie opgeheven. In plaats daarvan konden Nederlandse onderzoekers projectvoorstellen indienen voor onderzoek op dit gebied. Voor de beoordeling daarvan en de advisering over het te voeren beleid stelde KWF de Wetenschappelijke Raad voor de Sociale Oncologie (WRSO) in.  

1982 KWF-leerstoelen

Voor het eerst werden er twee bijzondere KWF-leerstoelen ingesteld. Doel hiervan was om een stimulans te geven aan nieuwe, belangrijke, zich snel ontwikkelende gebieden. Op 1 januari 1982 werd prof.dr. D.J.Th. Wagener benoemd tot bijzonder hoogleraar medische oncologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werd prof. Dr. P.A. Voute benoemd tot bijzonder hoogleraar kinderoncologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

1981 Commissie voor Klinisch Vergelijkend Onderzoek

Om te bevorderen dat de resultaten van onderzoek zo snel mogelijk in de kliniek werden geïntroduceerd, stelde het KWF een budget beschikbaar voor het data-management van klinische studies. Een voor dit gebied ingestelde commissie adviseerde over de kwaliteit en relevantie van de voorgestelde studies. 

1980 Koningin Beatrix beschermvrouw van KWF 

            

In 1980 volgt Prinses Beatrix haar moeder op als Koningin. Zij volgt haar moeder ook op als beschermvrouw van KWF. Bij het aftreden van Koningin Beatrix in 2013 blijft zij beschermvrouw van het KWF.(Foto afkomstig van het ANP archief) 

1980 Opening KWF-voorlichtingscentrum

Mede op verzoek van de overheid nam KWF eind jaren zeventig de landelijke voorlichting over kanker op zich. Dit leidde in 1980 tot de opening van het KWF Voorlichtingscentrum aan de Sophialaan te Amsterdam met een hulp en informatielijn. Voor de voorlichting worden brochures, diaseries en programma’s voor radio en tv ontwikkeld. In 1997 start KWF met voorlichting op internet. 

1979 Instelling KWF-Werkgemeenschappen

Om de kennisuitwisseling en samenwerking op deelgebieden van het kankeronderzoek in Nederland te stimuleren, werden in 1979 en 1980 in totaal negen KWF-Werkgemeenschappen opgericht. Onder andere een werkgemeenschap voor beeld- en signaalvormende technieken in de oncologie, de tumorcelbiologie en de tumorimmunologie. 

1976 Studiecentrum Sociale Oncologie

Mede dankzij de voorlichting van KWF werd kanker bespreekbaar en kwam er meer aandacht voor de begeleiding van patiënten en hun familie. Om het gedragswetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de voorlichting te stimuleren vestigde KWF het Studiecentrum Sociale Oncologie. Van 1976 tot 1978 in het Antoni van Leeuwenhoekhuis en van 1978 tot 1983 in de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

1976  Eerste uitreiking professor P. Muntendamprijs

              

Professor Muntendam heeft een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van het KWF en in de organisatie van de kankerbestrijding in Nederland. Vanwege zijn vele verdiensten is de professor Muntendamprijs in het leven geroepen. In 1976 ontvangt de heer De Jong, toenmalig economisch directeur van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, de eerste Muntendamprijs. 

Meer over de professor P. Muntendamprijs 

1974  TV actie ‘Geven voor Leven’

           

Deze grote massamedia actie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het KWF staat helemaal in het teken van kanker bij kinderen. De TV uitzending levert het enorme bedrag van 62,3 miljoen gulden op voor het fonds ‘Geven voor Leven’. De opbrengst wordt besteed kinderoncologisch onderzoek en de oprichting van vier kinderoncologische centra in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam. 

1974 Oprichting Stichting Volksgezondheid en Roken

            

In de vijftiger jaren wordt vastgesteld dat roken kanker kan veroorzaken. In 1974 wordt de anti-rook lobby op de kaart gezet door KWF, met oud-directeur dr. Lenze Meinsma voorop. In 1963 startte hij de landelijke 'Actie niet roken'. De eerste ‘Rookloze Dag’ is op 21 juli 1973, waarvoor in Zutphen het startsein werd gegeven. In 1974 neemt KWF het initiatief voor de oprichting van de Stichting Volksgezondheid en Roken(STIVORO), een samenwerkingsverband van de Nederlandse Hartstichting, het Astmafonds en KWF.

 Meer over niet-roken 

1973 Oprichting steunfonds voor kankerpatiënten

Dankzij een erfenis ontstond in 1973 een steunfonds voor kankerpatiënten. Vanuit dit fonds werd onder andere een bijdrage gegeven voor hulpmiddelen die niet op een andere manier werden vergoed. Met extra middelen is dit steunfonds meer dan 40 jaar actief geweest.  

1973 Officiële opening Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

            

Het nieuwe Antoni van Leeuwenhoek aan de Plesmanlaan te Amsterdam opent haar deuren. Het ziekenhuis is mede tot stand gekomen door subsidie van KWF. H.M. Koningin Juliana opent het nieuwe ziekenhuis.

Naar de site van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

1970  Brochure vroege opsporing van kanker

KWF directeur Lenze Meinsma publiceert de brochure “Vroege opsporing van kanker” om er op te wijzen dat behandeling van kanker in een vroeg stadium van het grootste belang is voor een zo goed mogelijk behandelresultaat. KWF vraagt in latere jaren onder andere met brochures en campagnes aandacht voor vroege opsporing. 

1968 Centrale Kankerregistratie

In de jaren vijftig werd gestart met de opzet van een registratie voor kankerpatiënten. Deze Centrale Kankerregistratie kwam in 1968 geheel onder verantwoordelijkheid van KWF. Nadat deze registratie in 1974 was gestaakt verleende het KWF in 1977 een subsidie voor het opzetten van een registratie op basis van het pathologisch anatomisch landelijk geautomatiseerd archief (PALGA). Naast PALGA kwam in 1984 de kankerregistratie van de Integrale Kankercentra (thans Integraal Kankercentrum Nederland) tot stand. 

1963 Koningin Juliana beschermvrouw KWF

 

 In 1962 overlijdt H.M. Koningin Wilhelmina en wordt zij opgevolgd door H.M. Koningin Juliana. In 1963 wordt H.M. Koningin Juliana de beschermvrouw van het KWF. 

1961  Subsidie bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

KWF subsidieert een pilotonderzoek naar de invoering van een bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. Vanaf 1965 ontstond er een ongeorganiseerde screening. Vervolgens starten in de jaren 70 een aantal proefbevolkingsonderzoeken en in 1988 start een landelijke screening. Vrouwen van 30 tot 60 jaar kunnen nog steeds gebruikmaken van deze screening. 

Meer over bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 

1960 Subsidie voor Algemene Kankerdag

De subsidie voor de organisatie van de jaarlijkse Algemene Kankerdag door de in 1960 opgerichte Nederlandse Vereniging voor Oncologie was de eerste in een lange reeks subsidies voor de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland. Dit betekende een stimulans voor de kennisuitwisseling op het gebied van het kankeronderzoek. 

1958 Instelling KWF-Fellowships

           

Met Fellowships kunnen jonge onderzoekers zich ontwikkelen in het kankeronderzoek of de behandeling van kanker in topinstituten in binnen- en buitenland. Het KWF-fellowshipprogramma loopt uiteindelijk meer dan 50 jaar en enkele honderden jonge onderzoekers en behandelaars maken hier gebruik van. Hiermee wordt een basis gelegd voor de hoge kwaliteit van het kankeronderzoek in Nederland. Ook op andere wijze stimuleert KWF de opleiding van jonge onderzoekers, bijvoorbeeld door het verstrekken van stagebeurzen om kennis te verwerven in het buitenland en beurzen om artsen in staat te stellen hun opleiding tot specialist te combineren met een promotieonderzoek.(knipsel afkomstig van Dagblad voor Amersfoort, 16 april 1958)

1955 Stimulans radiotherapie

            

KWF verstrekt een subsidie van 780.000 gulden voor de aanschaf van een telecobaltapparaat door het NKI. Op dat moment het grootste en meest geavanceerde bestralingsapparaat ter wereld. Ook wordt er een lening van 2 miljoen gulden verstrekt voor de nieuwbouw van het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut.

1953 Instelling commissie beentumoren

           

Om de behandeling van kanker te verbeteren begon KWF met de instelling van tumorcommissies. De eerste was de commissie beentumoren die vervolgens landelijk een belangrijke rol in de behandeling van deze kanker zou gaan spelen. De commissie is ruim 60 jaar na oprichting nog steeds zeer actief. 

1952 Samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut

 

KWF en de Vereniging Het Nederlandsch Kankerinsituut sluiten op 12 januari 1952 hun eerste samenwerkingsovereenkomst. De bijdrage van het KWF wordt gesteld op 500.000 gulden per jaar, waarbij het NKI ‘zich verplicht op geen enkele wijze meer propaganda te maken voor het inzamelen van gelden ten behoeve van de kankerbestrijding in het algemeen en voor zichzelf in het bijzonder’. De bijdrage van KWF is ter aanvulling op subsidies voor specifieke activiteiten die het NKI, zoals ook andere instellingen, kan aanvragen bij het KWF.

1951 ‘Haak in’: Eerste Fondsenwervende actie op de radio en televisie

De NCRV organiseert een grootscheepse inzamelingsactie voor KWF. De actie houdt Nederland maandenlang in de ban. De slotavond is in het Concertgebouw in Amsterdam en wordt door 2.400 mensen bezocht. Met de actie wordt ruim 2.6 miljoen gulden ingezameld. Door de uitzending is het symbool voor de kankerbestrijding in een klap bekend: een met zwaard doorboorde krab.

1951 Instelling Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding

Vanaf de oprichting is de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek het belangrijkste speerpunt van KWF. Om er voor te zorgen dat de middelen uitsluitend aan kwalitatief goed onderzoek worden besteed, wordt in 1951 de Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding ingesteld onder voorzitterschap van prof.dr. H.W. Julius. In latere jaren worden aanvullend raden ingesteld voor deelgebieden van de kankerbestrijding. 

1949 Eerste KWF-collecte

            

In 1949 vond een spontane collecte plaats voor KWF, met een opbrengst van 142.000 gulden. Een jaar later vindt in 700 gemeenten de eerste officiële collecte plaats. Hierbij wordt bijna een half miljoen gulden opgehaald. Ongeveer dat bedrag wordt ook bereikt in de jaren daarna, terwijl vanaf 1953 de opbrengsten sterk toenemen. Dit is het gevolg van een groei in het aantal lokale KWF-afdelingen.

Meer over de KWF-collecte 

1949 Oprichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding

Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948 ontvangt zij van de Nederlandse bevolking een bedrag van 2 miljoen gulden. De Koningin besteedt het geld aan de oprichting van een stichting ter bestrijding van kanker. Zo ontstaat op 14 maart 1949 Stichting Koningin Wilhelmina Fonds. Om fondsen te werven wordt op 21 juni 1949 de Vereniging Koningin Wilhelmina Fonds opgericht. 

Meer over KWF 


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)